SÖZLEŞMELİ ER

Merhaba sevgili okurlarım.  

Mehmetçik olarak biliriz kahraman askerlerimizi, ülkemizde doğan her erkek çocuğu doğal bir asker adayı olarak doğar bu nedenle askerlere karşı çok daha fazla duygusal bakıyoruz. bakmalıyız da zaten vatanımızı koruyan vatanımız için yani bizler için canlarını veren askerlerimiz için duygusal yada hassas olmuşuz az mı 

Bazılarımız var ki askerliği yaşam biçimi olarak benimseyerek geçimimizi askerlik üzerinden sağlamak isteriz. Bugün ki konumuz Sözleşmeli er konusu…

öncelikle Sözleşmeli Er nedir kısaca anlatalım Türk Silahlı Kuvvetlerine asker açığını gidermek üzere belli bir sözleşme karşılığında ücretli olarak askerlik yapılması diyebiliriz…

SÖZLEŞMELİ ER OLMANIN ŞARTLARI NELERDİR.

 En az ilköğretim  mezunu olup, askerlik hizmetini erbaş ve er olarak tamamlamış ve  müracaat yapılan yılın ocak ayının ilk günü itibarıyla yirmi beş yaşını bitirmemiş olmanız.

En az ortaöğretim mezunu olup, askerlik hizmetine başlamamış veya askerlik hizmetini tamamlamamış olanlardan, müracaat yapılan yılın ocak ayının ilk günü itibarıyla yirmi yaşından (25) gün almış ve yirmi beş (25) yaşını bitirmemiş olmanız gerekiyor 

Askeri okullardan veya TSK’dan her ne sebep olursa olsun ilişikleri kesilen personel olmanız durumunda asla giriş yapamazsınız sevgili okurlarım. 

 Tabi sözleşmeli er olmak için TSK sağlık yönetmeliğinde belirtilen şartları sağlamanız.

Kamusal haklardan yoksun bırakılmamak yani daha önce hapse girmemek 

Cezaları ertelenmiş, seçenek yaptırımlardan birisine çevrilmiş, genel ya da özel af kanunları kapsamına girmiş veya haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi;

 Devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, halkı askerlikten soğutmak, Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama ile zimmet, irtikâp, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, yalan tanıklık, yalan yere yemin, suç uydurma, cinsel saldırı, cinsel taciz, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, fuhuş, gayri tabii mukarenet, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlar ile kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından, Firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat ve isyan suçlarından,  Taksirli suçlar hariç olmak üzere bir suçtan bir ay veya daha fazla hapis cezası ile mahkûm olmamak.

.Hakkınızda yapılacak olan Güvenlik soruşturmasından olumlu sonuçlandırmak

TSK tarafından yapılacak olan fiziki mülakatı başarı ile geçmek

Yukarda uzun uzun yazdığım şartlara haiz olduktan sonra TSK sizinle ön sözleşme yapacaktır ve sizi eğitime alacaktır. Eğitimde tabiri caizse pestiliniz çıkacaktır.Bu zorlu eğitimi başarmanız durumunda 4 yıldan çok olmamak şartıyla en az 3 yıllık sözleşme yapılır, tabi sözleşme süresi bazı haller kapsamında uzatılabilir.

SÖZLEŞMELİ ERLERDE HANGİ HALLER KAPSAMINDA SÖZLEŞME FESH EDİLİR

Sözleşmeli er adaylarının ön sözleşmeleri, aşağıdaki nedenlerle süresinin bitiminden önce feshedilir:

Yönetmelikte belirtilen yetkili kurullarca, askerî eğitim esnasında başarısız veya disiplinsiz olduğuna karar verilmek.

 Yetkili sağlık kurullarınca askerî eğitime ve/veya göreve devam edemez kararı verilmiş olmak.

 Sözleşmeli er adayı olma şartlarından herhangi birini taşımadığı sonradan anlaşılmak veya sözleşme süresi içinde bu şartlardan herhangi birini kaybetmek.

 Askerî eğitimin üçte birine katılmamak.

  Güvenlik soruşturması olumsuz sonuçlanmak.

 Ön sözleşme döneminde görevlerini icra ederken veya görevleri dolayısıyla bir saldırıya veya kazaya uğrayan ya da bir meslek hastalığına yakalanma neticesinde askerî eğitimin üçte birine devam etmeyerek başarısız kabul edilenler, bir kez olmak üzere sonraki dönemde açılacak askerî eğitime planlanırlar. İstekli olmaları, aranan sağlık ve diğer niteliklerini korumaları hâlinde yeniden ön sözleşme yapılarak eğitime alınırlar.

 Ön sözleşme döneminde Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilişikleri kesilen personelden, peşin olarak ödenen ücret ve ücretle birlikte ödenen diğer tüm özlük haklarının, çalışılmayan günlere ait kısmı geri alınır.

 Sözleşmeli erbaş ve erlerin sözleşmeleri, aşağıdaki nedenlerle sözleşme süresinin bitiminden önce feshedilir:

 Disiplinsizlik ve ahlâki durum nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yapamayacağı, sıralı amirlerinin her türlü bilgi ve belgeye dayanarak düzenleyeceği nitelik belgesi ile anlaşılmak.

 Yetersizlik ve görevde başarısız olma nedeniyle kendisinden istifade edilemeyeceği, sıralı amirlerinin her türlü bilgi ve belgeye dayanarak düzenleyeceği nitelik belgesi ile anlaşılmak.

Son olarak verilen de dâhil olmak üzere, kararın kesinleştiği tarihten itibaren geriye doğru son bir yıl içinde toplamda otuz gün ve daha fazla oda hapsi veya hizmet yerini terk etmeme cezasına mahkum olmak veya en son aldığı disiplin cezasından geriye doğru son bir yıl içinde en az iki disiplin amirinden toplam sekiz defa veya daha fazla disiplin cezası almak.

 Yasa dışı siyasi, yıkıcı ve bölücü faaliyetlerde bulunmak, tutum ve davranışlarıyla bu görüşleri benimsediği tespit edilmek.

 Sözleşmeli er olmak için gerekli nitelik ve şartlardan herhangi birini taşımadığı sonradan anlaşılmak veya sözleşme süresi içinde bu niteliklerinden herhangi birini kaybetmek.

 Yabancı uyruklu kişilerle yapılan evliliklerde, evlilikleri ilgili mevzuatta belirtilen esaslar dâhilinde Genelkurmay Başkanlığınca uygun görülmemek veya çeşitli nedenlerle Türk vatandaşlığını kaybetmek.

 Yetkili sağlık kurullarınca ilgili yönetmelik doğrultusunda verilen kararlara göre sözleşmeli erbaş ve er olarak göreve devamı mümkün olmamak.

 İstihdam edildikleri sınıf ve branşlarda görev yapamayacaklarına dair yetkili sağlık kurullarınca karar verilenlerden, idarece başka bir sınıfta istihdamına gerek duyulmamak.

 Herhangi bir suç sebebiyle doksan günden fazla tutuklu kalmak ve göreve başlama tarihinden önce işlediği 3 üncü maddede belirtilen bir suç nedeniyle soruşturması devam edenlerden, haklarında verilecek olan mahkûmiyet hükmü göreve başladıktan sonra kesinleşmiş olmak.

 Askerlik hizmetini tamamlayanlar ile tamamlamış sayılanlardan sözleşmesi feshedilerek ilişiği kesilenler, yedekte erbaş ve er kaynağına alınırlar.

 Görevde başarısız olma ve kendilerinden istifade edilememe hâlleri ile bunlara yapılacak işlemler yönetmelikle düzenlenir.

 Barışta ve savaşta, görevini icra ederken veya görevi dolayısıyla bir saldırıya, kazaya uğrayan ya da bir meslek hastalığına yakalananlar,

 Kanser, tüberküloz, kronik böbrek yetmezliği ile ruh ve sinir hastalıkları gibi sağlık kurulları raporlarında uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösterdiği belirtilen bir hastalığa yakalananlardan, toplam olarak ve fiilen üç yılı geçmemek şartıyla tedavi, istirahat veya hava değişimine tabi tutulanlar,hariç olmak üzere, sözleşmeli erbaş ve erlerin hava değişimi ve istirahat süresinin toplamı, istirahat ve hava değişiminin başladığı tarihten geriye doğru son bir yıl içerisinde (yatarak tedavi olma süreci hariç) üç ayı geçemez. Sürenin hesaplanmasına en son alınan hava değişimi ve istirahat süresi dahil edilir. Hava değişimi ve istirahat süresi üç ayı geçenlerin sözleşmeleri feshedilerek Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilişikleri kesilecektir maalesef…

SÖZLEŞMELİ ERLERİN KAMUDA İSTİHDAMI 

Sevgili okurum sözleşmeli er olarak 7 yıl hizmet yapmanız durumunda kamu kurum ve kuruluşların boş pozisyonlarına atanacaksınız. 

Sözleşmeli er ile alakalı olarak önemli bilgileri anlatmaya çalıştık.  Umarım faydalı olmuşuzdur. Hepiniz sağlıcakla kalın..

 

One Response

  1. Avatar Serkan ÖKSÜZOĞLU 6 Eylül 2019

Değerli görüşlerinizi bizimle paylaştığınız için çok teşekkürler

%d blogcu bunu beğendi: