EL KOYMA HAKKINDA HERŞEY

El koyma nedir, El koyma kararı nasıl uygulanır

Elkoyma kelimesini duyduğumuzda hiç kimsenin kulağına hoş gelmeyen durumlar anımsatmaktadır. Sonuçta mal canın yongası derler atalarımız. Bu sebeple bu konu aslında hepimizi yakından ilgilendirdiği mallarımızla alakalı bir konudur. El koyma işlemi nedir sorusunu yanıtlamak gerekirse, herhangi bir suç sonucu elde edilmiş yada herhangi bir suçun ortaya çıkmasına katkı sağlayacak bir somut unsurların devlet tarafından kanunlar çerçevesinde koruma altına alınarak eşyanın yada paranın belli bir süre zilyedliğinin devlete geçmesi anlamına gelmektedir. Kanunlarımız tarafından tanınan bu hak suç ve suçla mücadele kapsamında kolluk kuvvetlerinin elini oldukça kuvvetlendiren bir kanun maddesidir. CMK 127 maddesinde el koyma işlemi ile ilgili gerekli talimat verilmiştir. Şimdi gelin hep beraber bu maddeyi biraz daha açalım.

El koyma kararı kim tarafından verilir (CMK 127)

Burası bir hukuk devleti bu nedenle bu ülkede her şey hukuk normlarına göre yapılmalıdır. Bu bağlamda CMK 127 madde de el koyma kararını kimin ne koşullarda vereceğini açıkça belirtmiştir. El koyma kararını hakim vermektedir. Ancak gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet Savcısının talimatı ile el koyma yapılır, Cumhuriyet savcısına ulaşılamadığı hallerde kolluk amirinin talimatı ile de el koyma işlemi yapılabilir. Cumhuriyet savcısı yada kolluk amirinin yazılı talimatı ile el koyulan suç unsurları en geç 24 saat üzerinde hakim onayına sunulmalıdır. Aksi halde el koyma işlemi hukuksuz olur ve elkoyulan suç unsurları derhal teslim edilmelidir. Buradan anlaşılacağı üzere mutlaka el koyulan suç unsurları Hakimin onayına sunulmalıdır. Buradan da anlayacağımız üzere mutlaka hakim onayı alınarak elkoyma işlemi yapılmaktadır. Polis yada jandarma kafasına göre el koyma yapamaz. Elkoyulacak madde yada eşya er yada geç hakimin onayına sunulmak zorundadır. Hakimler ise en fazla 48 saat içerisinde el koyma ile ilgili kararına vermek zorundadır.

El koyulacak eşya neye göre belirlenir

Kanunlar el koyma izni veriyor ama kolluk kuvvetleri neye göre el koyma işlemi yapacak ? iznim var diye canının istediğine el koyacak hali yok tabikide El koyulacak malzeme mutlak suretle yürütülen soruşturma ile alakası bulunması gerekmektedir. Ya suç sonucu haksız kazanç yada suçu aydınlatacak nitelikte bir eşya olması gerekmektedir. Kolluk kuvveti el koyduğu suç unsurlarını mutlaka savcıya bilgi vermesi gerekmektedir.Savcının izni olmadan hiç bir unsura el koyulamaz. Soruşturmanın gidişatına göre el koyulacak eşyaların kararını Cumhuriyet Savcısı karar vermektedir. Kolluk arama sırasında suç unsuru sayılabilecek bir mal yada eşya bulması üzerine yine el koyma işlemini kanunlar çerçevesinde yapacaktır. Örneğin evde yapılan aramada ruhsatsız silah yada uyuşturucu madde çıkması durumunda elbette kolluk kuvveti durumu derhal Cumhuriyet Savcısına bilgi vererek gerekli işlemleri yapmak zorundadır.

Taşınmazlara, hak ve alacaklara elkoyma (CMK 128)

Yürütülen soruşturma yada kovuşturma kapsamında işlendiği tespit edilen suçun ve bu suçtan elde edildiğine dair somut ve kuvvetli delil elde edilmesi halinde şüpheli yada sanığa ait;
Taşınmazına yani ikameti, evi, arazisi ve iş yeri gibi malvarlıklarına,
Kara deniz ve hava araçlarına yani yat gemi, otomobil, kamyon, uçak Vb. tüm vasıtalara,
Banka ve diğer mail kurumlarında ki her türlü hesaba,
Gerçek ve Tüzel kişiler nezdinde ki her türlü hak ve alacaklara bu maddeden kastı ise şirket veya gerçek kişilerden alacağı borçlarına,
Kıymetli evraka yani senet, çek veya bono gibi evraklara,
Ortağı bulunduğu şirkette ki ortaklık paylarına
Kiralık kasa mevcutlarına, kiralık kasalarının tamamına
Diğer tüm Mal varlığı değerlerine el konulabilir. Bu son madde aslında suçtan elde edilen tüm mallara el konulabileceğini açıkça belirtmiştir. Bu nedenle suç işleyen ya da işlemeyi düşünen herkes bu hususu iyi düşünsün ne yaparsanız yapın devlet haksız kazanç ile elde ettiğiniz her şeye el koyabilir.

CMK 127
El koyma nedir

Ya üzerime kayıtlı mal kaydı yoksa

Tamam benim üzerime mal kaydı yok kafam rahat diye düşünebilirsiniz ancak size yine kötü haberim var sizin adınıza olmasa bile eğer suçtan elde edildiği tespit edilmesi halinde tüm mal varlıklarına el konulabilir bu hususta herhangi bir sakınca yoktur. Suç işledik diye suçu günahı olmayan bir insanın nasıl olur da malına mülküne el konulabilir şeklinde düşünebilirsiniz aslında el koyma işlemi öncesinde ince bir çalışma yapılmaktadır. İnce eleyip sık dokuma yapılmadan bir mala el koyma yapılamaz. Bu madde kapsamında el koyma yapılabilmesi için çalışma alanına göre Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu, Mali Suçları Araştırma Kurulu, Hazine Müsteşarlığı ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan, suçtan elde edilen değere ilişkin rapor alınır. Bu raporlan en geç 3 ay içerisinde tamamlanmak zorundadır. Talep halinde bu süre en fazla 2 ay daha arttırılabilir. Bu süre zarfında mutlaka gerekli araştırma yapılması gerekmektedir. Yani el koyulacak olan taşınmazla ilgili akıllarda zerre şüpheye yer verilmemesi gerekmektedir.

Hangi suçlarda taşınmaza el konulabilir


Burada şöyle bir ayrıntıdan bahsetmeden edemeyeceğim taşınmaz mallara el koyma işlemi her suçta yapılamaz bununla ilgili kanunlarımız bir ayrım yapmaktadır. Türk Ceza Kanununda yer alan Soykırım ve insanlığa karşı suçlar, Göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti ile organ veya doku ticareti, Hırsızlık, Yağma, Güveni kötüye kullanma, Dolandırıcılık, Hileli iflas, Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, Parada sahtecilik, Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, İhaleye fesat karıştırma, Edimin ifasına fesat karıştırma, Tefecilik, Zimmet, İrtikap, Rüşvet, Devletin Güvenliğine Karşı Suçlar 19. Devlet Sırlarına Karşı Suçlar ve Casusluk suçları, Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunda tanımlanan silah kaçakçılığı (madde 12) suçları, Bankalar Kanununun 22 nci maddesinin (3) ve (4) numaralı fıkralarında tanımlanan zimmet suçu, Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda tanımlanan ve hapis cezasını gerektiren suçlar, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 68 ve 74 üncü maddelerinde tanımlanan suçlar,da taşınmazlara ve haklara el koyma yapılabilir.

Postada elkoyma (CMK 129)

Postada el koyma denildiği zaman bir çok insanın kafasında soru işaretleri belirmektedir. Aslında kanunlarımız bu hususu açıkça belirtmiştir. Ortada bir suç var ve suçun ortaya çıkarmak için gerekli olan delilleri ortala çıkarmak için özel yada kamuya ait posta hizmeti veren tüm kurumlarda postaya yada kargoya el koyulabilir. Bu madde olmasa herkes istediği malı posta ile gönderir ve hiç başı ağrımazdı. Suçla mücadele için şart olan bu madde ile ilgili olarak ayrıca belirtmem gereken hususlar bulunmaktadır. Öncelikle postada bulunan bir gönderiye el koymak için hakimin veya gecikmesinde sakınca bulunan haller kapsamın Cumhuriyet Savcılarının kararı ile el konma işlemi yapılabilir.

Kolluk Kuvveti Paketi açabilir mi

Hakim kararı yada savcı talimatı doğrultusunda kolluk kuvvetleri pakete yada gönderiye el koydu ancak kolluk kuvveti paketi orada açamaz, el koyduğu gönderiyi mühürler ve açması için el koyma emrini verdiği Cumhuriyet Savcısı yada Hakime teslim eder. Bu gönderileri kolluk kuvvetinin açmasına yetkisi yoktur. Bu madde bir çoğunuza mantıksız gelebilir kolluk kuvveti içerisinde ne olduğunu bilmeden nasıl işlem yapacak diye düşünebilirsiniz. Bu madde burada bitmiyor sevgili okurlarım. Bazı suçlarda Cumhuriyet Savcısının talimatı ile kargo yada gönderiyi kolluk kuvveti de açabiliyor. Şimdi hangi suçlarda kolluk kuvvetinin kargo gönderilerini açma yetkisi var ona bakalım.

Suç Listesi

Tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi, Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti , 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 12 nci ve 13 üncü maddelerinde tanımlanan suçlar, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 67 nci ve 68 inci maddelerinde tanımlanan suçlar. Bu saydığım suçlarda polis yada jandarma savcının izni olması durumunda posta gönderilerini açma yetkisine sahiptir diğer suçlarda ise bu imkansız

Kolluk kuvveti önlem alabilir mi

Soruşturma ve kovuşturmanın amacına zarar vermek olasılığı bulunmadıkça, alınmış tedbirler ilgililere bildirilir. Bu madde kapsamında kargo şirketine durumu bildirmelidir ancak önceden bildirim yapmak tahkikatı tehlikeye düşürecekse kargo da yada etrafında alınacak tedbirlerden kimsenin haberi olmayabilir

Neyse efendim biz gönderiye el koyduk ve açtık bir baktık ki bizim soruşturma yada kovuşturmada bir işe yaramıyor bu durumda yapılacak tek şey var derhal el koyulan kargo paketinin ilgililere teslim edilmesi. Sonuçta içerisinde ki her neyse soruşturma yada kovuşturmada kullanılmayacaksa mağduriyet yaşatmanın ne anlamı var değil mi Kanunlarımız da mağduriyetler yaşanmasın diye bu hususa açıklık getirmiştir.

Elkonulan eşyanın iadesi (CMK 131)

Bu yazı dizimizde eşyalara taşınmazlara servetlere tek tek nasıl el koyulabileceğini anlattım. Şimdide el koyulan bir eşyanın nasıl iade edileceğini anlatayım. El koyulan bir eşya soruşturma yada kovuşturma aşamasında kullanılmayacak bir konuma gelmiş yada el koyulan malın müsaderesine gerek bulunmadığı anlaşılmasından sonra iade için Resen veya istem üzerine el koyulan eşyanın iadesi için Cumhuriyet savcısı, hakim yada mahkeme tarafından karar verebilir. Siz bir istemde bulundunuz ve el koyulan malınızın iade edilmesi ret edildi bu durumda rahatlıkla istemin reddi kararına itiraz edebilirsiniz.

Yine el konulan eşya yada mal varlığı suçtan zarar gören kişiye ait ise ve el koyulan unsurlara delil olarak bir ihtiyaç kalmaması halinde ise sahibine teslim edilir.

Elkonulan eşyanın muhafazası veya elden çıkarılması

Devlet el koyduğu malın yada paranın değerini korumak zorundadır. Her ne kadar devletin mala yada paraya el koyması kötü bir algı oluştursa da soruşturma ve kovuşturma için aslında adalet için yapılması gereken bir tedbirdir el koyma. Koruma işini garanti altına almak için devletimiz bu hususu kanunlarında da bahsetmeden geçmemiştir. Bu Ceza Muhakeme Kanunun 132. maddesinde aynen şöyle bir ifadeye yer vermektedir. Elkonulan eşya, zarara uğraması veya değerinde esaslı ölçüde kayıp meydana gelme tehlikesinin varlığı halinde, hükmün kesinleşmesinden önce elden çıkarılabilir. Elden çıkarma kararını soruşturma evresinde hakim kovuşturma evresinde mahkeme vermektedir. Karar verilmeden önce eşyanın sahibine elden çıkarma kararı bildirilir. El koyulan eşyanın zarar görmesi yada değerinin düşmemesi için gereklik tedbirler aldırılır. Bakım ve gözetimiyle ilgili tedbirleri almak ve istendiğinde derhâl iade edilmek koşuluyla, muhafaza edilmek üzere, şüpheliye, sanığa veya diğer bir kişiye teslim edilebilir. Bu bırakma, teminat gösterilmesi koşuluna da bağlanabilir.

Elkonulan eşya, delil olarak saklanmasına gerek kalmaması halinde, rayiç değerinin derhâl ödenmesi karşılığında, ilgiliye teslim edilebilir. Bu durumda müsadere kararının konusunu, ödenen rayiç değer oluşturur. İşte sevgili okurlarım el koyma ile ilgili gerekli tüm bilgileri sizlere verdik.

Ayrıca Müebbet Hapis Cezasının ne kadar olduğunu merak eden okurlarımın mutlaka BU yazımızı okumanızı önermekteyim. Yazımızla alakalı aklınıza takılan tüm soru ve görüşleri yorum kısmına yada instagram hesabımız üzerinden sorabilirsiniz instagram hesabımıza kanunadam1 sayılı adresten ulaşabilirsiniz.

Değerli görüşlerinizi bizimle paylaştığınız için çok teşekkürler

%d blogcu bunu beğendi: