DERNEKLERLE İLGİLİ HERŞEY

Merhaba sevgili okurlarım

Birçoğumuzun bir hedefi bir amacı vardır. Bu hedef ve amaçlar doğrultusunda çalışırız. Bu amaç ve hedefler mazı zamanlarda ise hayat felsefesine dönüşür. Amacımızı ve hedefimize en iyi şekilde ulaşmak için bizim gibi düşünen insanlarla birlik oluruz. Bugün ki konumuz dernekler sevgili okurlarım.

DERNEK NEDİR

Kısaca tanımlamak gerekirse, kazan paylaşılmayan ve kanuna aykırı olmayan amaçlar doğrultusunda en az 7 gerçek yada tüzel kişilerin bilgi ve çalışmalarını sürekli olarak birleştirmek nedeniyle oluşturduğu tüzel kişiliklerdir.

DERNEK KURMAYA KİMLER YETKİLİDİR

Aklı başında olan herkes izin almaksızın dernek kurma hakkına sahiptir sevgili okurlarım.  Hatta velilerin yazılı izni olması durumunda 15 yaşını bitiren çocuklarınız dahi çocuk derneği açabilir ve bu derneğe üye olabilir.  12 yaşını doldurmuş yavrularınızda çocuk derneğine üye olmaya hakkı vardır.  İşin özü birçoğumuz derneklere üye olabilir veya dernek kurabiliriz.

DERNEKLERDE TÜZÜK ZORUNLU MU

Her derneğin bir tüzüğü bulunmak zorunda sevgili okurum

DERNEK TÜZÜĞÜNDE OLMASI ZORUNLU OLAN BİLGİLER NELERDİR?

Derneğin adı ve merkezi, Derneğin amacı ve bu amacı gerçekleştirmek için dernekçe sürdürülecek çalışma konuları ve çalışma biçimleri ile faaliyet alanı. Derneğe üye olma ve üyelikten çıkmanın şart ve şekilleri, Genel kurulun toplanma şekli ve zamanı, Genel kurulun görevleri, yetkileri, oy kullanma ve karar alma usul ve şekilleri. Yönetim ve denetim kurullarının görev ve yetkileri, ne suretle seçileceği, asıl ve yedek üye sayısı. Derneğin şubesinin bulunup bulunmayacağı, bulunacak ise şubelerin nasıl kurulacağı, görev ve yetkileri ile dernek genel kurulunda nasıl temsil edileceği, Üyelerin ödeyecekleri giriş ve yıllık aidat miktarının belirlenme şekli, Derneğin borçlanma usulleri, Derneğin iç denetim şekilleri, Tüzüğün ne şekilde değiştirileceği, Derneğin feshi halinde mal varlığının tasfiye şekli belirtilmek zorundadır sevgili okurlarım.

DERNEKLERDE İÇ DENETİM

Kurmuş olduğunuz derneğin denetimi şart sevgili okurlarım denetimi ise denetim kurulları tarafından yapılmaktadır. Derneğe giren para nereye gitmiş harcama kayıtları tutuluyor mu bunları kayıt altına alınıp alınmadığının dernek tüzüğünün şartlarını yerine getirilip getirilmediğini denetimini yapar denetim kurulları. Bu denetimle ilgili rapor düzenleyerek yönetim kuruluna ve genel kurula sunar.

DERNEKLER YARDIM ALABİLİR Mİ?

Derneğin amaçlarını gerçekleştirmek için kendi amaçları doğrultusunda faaliyet gösteren dernekler, sendikalar, siyasi partilerden ve mesleki kuruluşlardan yardım alabilirler. Hatta dernekler kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütebilirler. Bu projenin maliyetlerinin en fazla %50sini kamu kurumları karşılayabilir.  Bu durumun istisnai durumu da var elbette Derneğin, engellilerin ve eski hükümlülerin mesleki eğitim ve mesleki rehabilitasyonu, kendi işlerini kurmaları, özürlülerin iş bulmasını sağlayacak destek teknolojilerine ilişkin projeler ile benzeri projelerde bu oran aranmaz proje maliyetinin tamamını dahi kamu kurumları karşılayabilir.

GENÇLİK VE SPOR KULÜPLERİ DERNEK MİDİR ?

Evet sayın okurlarım Dernekler başvurmaları halinde; spor faaliyetine yönelik olanlar spor kulübü, boş zamanları değerlendirme faaliyetine yönelik olanlar gençlik kulübü ve her iki faaliyeti birlikte amaçlayanlar gençlik ve spor kulübü adını alır. Bu kulüpler, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünce tutulacak kütüğe kayıt ve tescil edilecektir.

DERNEĞİN FESHİ YADA KAPATILMASI DURUMUNDA DERNEK MALLARININ TASFİYESİ NASIL OLUR.

Tasfiye işlemi derneğin tüzüğünde belirtilen şekilde yapılan sevgili okurlarım. Tüzükte tasfiyenin ne şekilde yapılacağının genel kurul kararına bırakıldığı hallerde, genel kurul tarafından bir karar alınmamış veya genel kurul toplanamamışsa, yahut dernek mahkeme kararı ile feshedilmişse, derneğin bütün para, mal ve hakları, mahkeme kararıyla derneğin amacına en yakın ve kapatıldığı tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

DERNEKLERİN DENETİMİ NASIL YAPILIR.

Dernekler yıl sonu itibariyle gelir ve gider işlemlerinin sonuçlarını düzenleyecekleri beyanname ile her yıl Nisan ayı sonuna kadar mülkî idare amirliğine sunmak zorundadır.

Dernekleri sadece İçişleri Bakanı veya mülkî idare amiri tarafından denetletilebilir. Bu denetimlerde kolluk kuvveti mensupları görevlendirilemez. İçişleri Bakanlığı ve mülkî idare amirlerinin yapacağı denetimler mesai saatleri içerisinde yapılır. Bu denetimler en az 24 saat önce derneklere bildirilir. Denetim sırasında görevli memurlar tarafından istenecek her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur. Denetim sırasında, suç teşkil eden fiillerin tespit edilmesi hâlinde, mülkî idare amiri durumu derhal Cumhuriyet savcılığına ve derneğe bildirir.

DERNEKLERİ POLİS YADA JANDARMA ARAYABİLİR Mİ?

Derneklere Kamu düzeninin korunması veya suç işlenmesinin önlenmesi nedenlerinden birine bağlı olarak usulüne göre verilmiş hâkim kararı olmadıkça, yine bu nedenlere bağlı olarak gecikmesinde sakınca bulunan durumlarda mülkî idare amirinin yazılı emri bulunmadıkça, kolluk kuvvetleri, dernek ve eklentilerine giremez, arama yapamaz ve buradaki eşyaya el koyamaz. Mülkî idare amirinin kararı 24  saat içinde görevli hâkimin onayına sunulur. Hâkim, kararını el koymadan itibaren 48 saat içinde açıklar; aksi halde, el koyma kendiliğinden kalkar. Hâkim kararı, mülkî idare amiri tarafından dernek yöneticilerine yazıyla duyurulur.

Bugün sizlerle dernekler hakkında  bir takım bilgiler vermiş olduk. Umarım amaçlarınızı ve hedeflerinizi gerçekleştirmiş olanlar kulübünde yerinizi alırsınız

Değerli görüşlerinizi bizimle paylaştığınız için çok teşekkürler

%d blogcu bunu beğendi: