BİLGİ EDİNME KANUNU

Herkese 2018 yılı içerisinde mutlu huzurlu ve belasız günler diliyorum.

Demokrasinin gereğidir şeffaf yönetim bu nedenle devletimizin tüm kurum ve kuruluşları vatandaşlarımızın yani bizlerin kafasında ki sorulara bilgi vermek zorundadır. Yüce devletimiz Bilgi verme konusunu sözde bırakmamış kanunlarla koruma altına almıştır bu hakkımızı….

Bilgi edinme kanunu hangi kurum ve kuruluşları kapsar ?

Bu Kanun; kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarını kapsayacaktır sayın okurum..

PEKİ KANUN ADAM BEN DEVLETİN KURUM YADA KURULUŞLARINDAN NE GİBİ BİLGİ İSTEME HAKKINA SAHİBİM ?

Sevgili okurum Kurum ve kuruluşlar, 4982 sayılı bilgi edinme hakkı kanununda yer alan istisnalar dışındaki her türlü bilgi veya belgeyi başvuranların yararlanmasına sunmak ve bilgi edinme başvurularını etkin, süratli ve doğru sonuçlandırmak üzere, gerekli idarî ve teknik tedbirleri almakla yükümlüdürler, Bu yüzden kafanızda ki bir çok soruya ışık arayabilirsiniz….

Tüm ülke vatandaşları bilgi edinme hakkına sahiptir, hatta ülkemizde yaşayan yabancılar veya tüzel kişiler bile isteyecekleri bilgi kendileriyle veya faaliyet alanlarıyla ilgili olmak kaydıyla ve karşılıklılık ilkesi çerçevesinde, bu Kanun hükümlerinden yararlanırlar.

Evet bilgi edinme hakkı herkeste var şimdi gelelim bu hakkımızı nasıl kullanacağımıza….

Bilgi edinme başvurusu, başvuru sahibinin Adı ve soyadı, imzası, oturma yeri veya iş adresini, başvuru sahibi tüzel kişi ise tüzel kişinin unvanı ve adresi ile yetkili kişinin imzasını ve yetki belgesini içeren dilekçe ile istenen bilgi veya belgenin bulunduğu kurum veya kuruluşa yapılır. Bu başvuru, kişinin kimliğinin ve imzasının veya yazının kimden neşet ettiğinin tespitine yarayacak başka bilgilerin yasal olarak belirlenebilir olması kaydıyla elektronik ortamda veya diğer iletişim araçlarıyla da yapılabilir.

Yani sayın okurum yazacağımız bir dilekçe ile istediğimiz kurumdan bilgi talebinde bulunma hakkımız var. Dilekçemizde Ad ve soyad, imzamız, oturma yeri veya iş adresimizin olmasına dikkat edelim yeter… Dilekçede  istediğimiz bilgi başvurulan kurum ve kuruluşların ellerinde bulunan veya görevleri gereği bulunması gereken bilgi veya belgelere ilişkin olmalıdır. Yani Maliyeden, esmer tenli çalışanların sayısını sorarsanız size kimse cevap vermeyecektir : ) veya Kurum ve kuruluşlar, ayrı veya özel bir çalışma, araştırma, inceleme ya da analiz neticesinde oluşturulabilecek türden bir bilgi veya belge için yapılacak başvurulara olumsuz cevap verebilirler. Yani Maliyeye yazdığımız dilekçede istediğimiz bir bilgi uzun araştırma gerekecek bir bilgi ise maliye size araştıramayacağını yazılı olarak bildirebilir.

Kanun adam Nüfustan isteyeceğim bilgiyi Maliyeden istedim ne olacak ?

Merak etme sevgili okurum İstenen bilgi veya belge, başvurulan kurum ve kuruluştan başka bir yerde bulunuyorsa, başvuru dilekçesi bu kurum ve kuruluşa gönderilir ve durum ilgiliye yazılı olarak bildirilir. Yani Maliye dilekçenizi Nüfusa gönderip size yazılı olarak bilgi vermek zorunda.. 

Sayın okurlarım devlet kurumları istediğiniz belgenin onaylı bir kopyasını vermek zorundadır. İstediğimiz Bilgi veya belgenin niteliği gereği kopyasının verilmesinin mümkün olmadığı veya kopya çıkarılmasının aslına zarar vereceği hâllerde Yazılı veya basılı belgeler için, söz konusu belgenin aslını incelemesi ve not alabilmesini, Ses kaydı şeklindeki bilgi veya belgelerde bunları dinleyebilmemizi, Görüntü kaydı şeklindeki bilgi veya belgelerde bunları izleyebilmenizi sağlamak zorundalar.

Peki kanun adam aklımıza gelen her bilgi ve belgeyi isteme hakkımız var mı?

Tabiki yok sayın okurlarım bunun bir sınırı var elbette, Hangi konularda bilgi ve belge talebinde bulunamayacağımız konuları aşağıya tek tek belirtelim.

Yargı denetimi dışında kalan işlemler, yani Yargı denetimi dışında kalan idarî işlemlerden kişinin çalışma hayatını ve mesleki onurunu etkileyecek nitelikte olan belge ve belgeler…

Devlet sırrına ilişkin bilgi veya belgeler, Açıklanması hâlinde Devletin emniyetine, dış ilişkilerine, millî savunmasına ve millî güvenliğine açıkça zarar verecek ve niteliği itibarıyla Devlet sırrı olan gizlilik dereceli bilgi veya belgeler

KANUNADAM ÖRNEĞİ:  Tutup Sayın Cumhurbaşkanımız ile Sayın Başbakanımız en son başbaşa ne hakkında görüştüler diye bilgi talebinde bulunursanız dilekçeniz dikkate dahi alınmayacaktır .

Ülkenin ekonomik çıkarlarına ilişkin bilgi veya belgeler, Açıklanması ya da zamanından önce açıklanması hâlinde, ülkenin ekonomik çıkarlarına zarar verecek veya haksız rekabet ve kazanca sebep olacak bilgi veya belgeler

KANUNADAM ÖRNEĞİ:  Ekonomi bakanlığına yeni yılda hangi ürünün fiyatlarına zam yapacağını sorarsanız yine cevap olarak bir hiç alacaksınızdır sayın okurlarım.

İstihbarata ilişkin bilgi veya belgeler, Sivil ve askerî istihbarat birimlerinin görev ve faaliyetlerine ilişkin bilgi veya belgeler..

KANUNADAM ÖRNEĞİ:  Genel Kurmay başkanlığından terör amaçlı hangi şahısları takip ediyorsunuz şeklinde bilgi isterseniz yine cevap olarak koca bir hiç ile karşılanacaksınız..

İdarî soruşturmaya ilişkin bilgi veya belgeler, Kurum ve kuruluşların yetkili birimlerince yürütülen idarî soruşturmalarla ilgili olup, açıklanması veya zamanından önce açıklanması hâlinde Kişilerin özel hayatına açıkça haksız müdahale sonucunu doğuracak, Kişilerin veya soruşturmayı yürüten görevlilerin hayatını ya da güvenliğini tehlikeye sokacak, Soruşturmanın güvenliğini tehlikeye düşürecek, Gizli kalması gereken bilgi kaynağının açığa çıkmasına neden olacak veya soruşturma ile ilgili benzeri bilgi ve bilgi kaynaklarının temin edilmesini güçleştirecek Bilgi veya belgeler

KANUNADAM ÖRNEĞİ:  Nüfus müdürlüğünde çalışan komşum olan Ayfer işyerinde idari soruşturma geçiriyor. Bu idari soruşturmanın içeriğini bilgi olarak isteyemezsiniz sayın okurlarım. Akrabalarınız, komşularınız yada arkadaşlarınız ile ilgili başka türlü malzeme bulmalısınız : )

Adlî soruşturma ve kovuşturmaya ilişkin bilgi veya belgeler,

Açıklanması veya zamanından önce açıklanması hâlinde, Suç işlenmesine yol açacak, Suçların önlenmesi ve soruşturulması ya da suçluların kanunî yollarla yakalanıp kovuşturulmasını tehlikeye düşürecek, Yargılama görevinin gereğince yerine getirilmesini engelleyecek, Hakkında dava açılmış bir kişinin adil yargılanma hakkını ihlâl edecek Nitelikteki bilgi veya belgeler

KANUNADAM ÖRNEĞİ:  Kız kardeşimi taciz eden şüpheli şahsın açık kimliğini ve oturduğu adresin bilgisini isterseniz yine herhangi bir cevap alamayacaksınız sayın okurlarım.

Özel hayatın gizliliği, Kişinin izin verdiği hâller saklı kalmak üzere, özel hayatın gizliliği kapsamında, açıklanması hâlinde kişinin sağlık bilgileri ile özel ve aile hayatına, şeref ve haysiyetine, meslekî ve ekonomik değerlerine haksız müdahale oluşturacak bilgi veya belgeler, bilgi edinme hakkı kapsamı dışındadır. Kamu yararının gerektirdiği hâllerde, kişisel bilgi veya belgeler, kurum ve kuruluşlar tarafından, ilgili kişiye en az yedi gün önceden haber verilerek yazılı rızası alınmak koşuluyla açıklanabilir.

KANUNADAM ÖRNEĞİ:  Yani tutup komşunuzun kızının boşanıp boşanmadığını sorarsanız cevap yine alamayacaksınız.

Haberleşmenin gizliliği, Haberleşmenin gizliliği esasını ihlâl edecek bilgi veya belgeler,

Ticarî sır, Kanunlarda ticarî sır olarak nitelenen bilgi veya belgeler ile, kurum ve kuruluşlar tarafından gerçek veya tüzel kişilerden gizli kalması kaydıyla sağlanan ticarî ve malî bilgiler

Fikir ve sanat eserleri, Fikir ve sanat eserlerine ilişkin olarak yapılacak bilgi edinme başvuruları hakkında ilgili kanun hükümleri uygulanır.

Kurum içi düzenlemeler, Kurum ve kuruluşların, kamuoyunu ilgilendirmeyen ve sadece kendi personeli ile kurum içi uygulamalarına ilişkin düzenlemeler hakkındaki bilgi veya belgeler, bilgi edinme hakkının kapsamı dışındadır. Ancak, söz konusu düzenlemeden etkilenen kurum çalışanlarının bilgi edinme hakları saklıdır.

Kurum içi görüş, bilgi notu ve tavsiyeler, Kurum ve kuruluşların faaliyetlerini yürütmek üzere, elde ettikleri görüş, bilgi notu, teklif ve tavsiye niteliğindeki bilgi veya belgeler, kurum ve kuruluş tarafından aksi kararlaştırılmadıkça bilgi edinme hakkı kapsamındadır. Bilimsel, kültürel, istatistik, teknik, tıbbî, malî, hukukî ve benzeri uzmanlık alanlarında yasal olarak görüş verme yükümlülüğü bulunan kişi, birim ya da kurumların görüşleri, kurum ve kuruluşların alacakları kararlara esas teşkil etmesi kaydıyla bilgi edinme istemlerine açıktır.

Tavsiye ve mütalaa talepleri, Tavsiye ve mütalaa talepleri

KANUNADAM ÖRNEĞİ:  Depresyondayım bana bir tavsiyeniz var mı şeklinde ki bilgi talepleri de cevapsız kalacak bilgi talepleri arasında kalacaktır.

Gizliliği kaldırılan bilgi veya belgeler

İyi hoş ama yukarda anlattığın istisnalara girmeyen bilgi ve belge taleplerimi de hala cevap verilmedi?

Sayın okurlarım bu durumda ihmâli, kusuru veya kastı bulunan memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında, işledikleri fiillerin genel hükümler çerçevesinde ceza kovuşturması gerektirmesi hususu saklı kalmak kaydıyla, tâbi oldukları mevzuatta yer alan disiplin cezaları uygulanır.

Sevgili okurum bu yazımı buraya kadar okuduysanız ne mutlu size, şimdi devlet kurumlarından çekinmeyi bırakın varsa bir sorunuz merakınız, bir dilekçe ile sorun ve cevabınızı alın.

İyilikle kalın…

Değerli görüşlerinizi bizimle paylaştığınız için çok teşekkürler

%d blogcu bunu beğendi: